ฝึกใจให้สงบ ลดอคติ

ฝึกใจให้สงบ ลดอคติ

ทุกวันนี้เราคงได้ยินข่าว การฆ่าตัวตาย หึงโหดฆ่าคู่รัก ฆ่ากันเพราะเรื่องทะเลาะเล็ก ๆ น้อย ๆ การฆ่าทั้งครอบครัวหลังจากเจอปัญหา การลักเล็กขโมยน้อย ซึ่งข่าวพวกนี้พบเจอกันไม่เว้นแต่ละวัน ซึ่งแสดงว่าทุกวันนี้คนใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในทุกเรื่องราว เมื่อใช้อารมณ์ ผลเสียทุกอย่างจะตามมาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกไม่ควรได้ แล้วอะไรล่ะที่จะช่วยให้เราฝึกใจให้มั่นคง ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา มีสติสัมปชัญญะที่จะรู้เท่าทัน ให้อารมณ์เหล่านี้ไม่อยู่เหนือปัญหาที่เกิดขึ้นกันล่ะ วันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบไปด้วยกัน

เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอคติ และใช้อารมณ์ตัดสินใจแก้ปัญหา

เมื่อใดที่คนเรามีอคติ หรือความลำเอียง ความไม่ยุติธรรม มักจะทำให้เกิดวิถีทางที่ผิดหรือการดำเนินการไปในทางที่ผิด สามารถจำแนกได้เป็นการลำเอียง 4 แบบ ได้แก่

1.ฉันทาคติ หรือ การลำเอียงเพราะรัก หรือชอบในสิ่งนั้น
2.โทสาคติ หรือ การลำเอียงเพราะไม่รัก หรือไม่ชอบในสิ่งนั้น เกิดความโกรธ ความเกลียด
3.ภยาคติ หรือ การลำเอียงเพราะความเกรงกลัว
4.โมหาคติ หรือ การลำเอียงเพราะความหลง ความโง่เขลาไม่รู้ตัวเอง
ซึ่งสามารถอธิบายง่าย ๆ ได้ว่า อคติ เพราะ รัก ,อคติ เพราะ โลภ, อคติ เพราะโกรธ, อคติ เพราะหลง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจจะนำไปสู่การกระทำผิดหลายอย่างได้

การทำให้จิตสงบ

การที่จิตสงบหมายถึง การวางให้พอดี อยู่บนทางสายกลาง ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป เกิดความสงบ นิ่ง ซึ่งการที่จะช่วยลดอคติทั้ง 4 คลายทุกข์ลงได้ ต้องอาศัยการมีศีล สมาธิและปัญญา ซึ่งจะทำให้เกิดความสงบในจิตใจ

ศีล สมาธิและปัญญา ช่วยในการลดอคติ 4 ได้อย่างไร?

การที่เรามีศีล จะช่วยให้เรามีสติ ยับยั้งการทำร้ายตัวเองและผู้อื่น ทั้งกาย วาจา ใจ ลงได้ ยับยั้งการลักขโมยของลงได้ เมื่อเราน้อมนำศีล ทั้ง 5 ข้อมาปฏิบัติ ซึ่งการจะรักษาศีลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้น ต้องมีการฝึกสมาธิ ลดความรัก ลดความโลภ ลดความโกรธ ลดความหลง อยู่กับปัจจุบัน ไม่คิดพะวงถึงอดีต และกังวลถึงอนาคต หรืออาจจะอยู่กับลมหายใจ เมื่อคนเรามีจิตใจสงบลง ความคิดการกระทำต่าง ๆ ก็จะช้าลงด้วย ทำให้มีโอกาสไตร่ตรองเรื่องต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

เมื่อฝึกใจให้มีศีลและสมาธิแล้ว ก็จะเกิดปัญญา ด้วยการมองเห็นและรู้เท่าทันอคติทั้ง 4 ที่กล่าวมา รู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควร และสามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริง ๆ ด้วยหลักเหตุและผล ไม่ใช้อารมณ์และความรุนแรงแก้ปัญหา ผลดีก็คือ ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างมีความสุขและเข้าใจกัน หากเกิดปัญหา ก็จะสามารถแก้ไขให้ผ่านไปได้ด้วยดี